Menu

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9

นายกำจร  อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจในโครงการต่าง ๆ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ โดยพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ทรงปฏิบัติล้วนเป็นไปเพื่อประเทศชาติ สร้างความเจริญรุ่งเรือง ให้ปวงชนชาวไทยได้มีความอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี

 
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน