Menu

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

เมื่อวันที่  22  กันยายน  2561  มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครูอาวุโส และ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ฟื้นฟู การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และ นักเรียนที่สมควรได้รับการสนับสนุน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  โดยนางสาวสุรางค์  บุญฮก ประธานมูลนิธิ

« 1 ของ 4 »
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน