Menu

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อแจ้งระบบการเรียน และแนวทางการขยายเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งในการดูแลนักเรียน ตลอดไปจนถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้วางแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน พฤติกรรมของนักเรียน และคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาในการลงทะเบียนแจ้งผลการเรียนของนักเรียน

ไม่พบรูปภาพ




นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน