Menu

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายวิภาวดีรังสิตกองพันทหารราบที่ 25 จังหวัดสุราษฎร์ธานี การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการแบ่งปัน และพัฒนาด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ในการอยู่ร่วมกันของพี่น้องลูกเสือ-เนตรนารี

ไม่พบรูปภาพ
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน