Menu

ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 เดิมที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

<<ดาวน์โหลดไฟล์>>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน