Menu

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ระดับขั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ระดับขั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

<<ดาวน์โหลดไฟล์แนบ>>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน