Menu

“เปิดเรือน เยือนดีบุก 2019”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายพรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับ นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รอง ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Deebuk Open House 2019 “เปิดเรือน เยือนดีบุกฯ” ครั้งที่ 1  การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เยี่ยมชมผลงานทางวิชาการของโรงเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริงเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมที่จัดขึ้น เช่นกิจกรรมวันวาเลนไทน์, การแข่งขันเขียนตามคำบอก, การแข่งขันคิดเลขเร็ว, การแข่งขัน Sudoku, การประกวดมารยาทไทย,การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, การแข่งขัน Spelling Bee, การแสดงดนตรี, การแข่งขัน Picture Dictation, เปิดโลกการเรียนรู้, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ตลาดบ้านซ้าน, ชมรม To be number one และการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ “เปิดเรือน เยือนดีบุกฯ” ครั้งนี้ สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป นำมาสู่การสนับสนุน การให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

ไม่พบรูปภาพ
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน