Menu

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2562  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา

ไม่พบรูปภาพ
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน