Menu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ไปแล้วนั้น
               บัดนี้โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบประกาศนี้

<< ดาวน์โหลดประกาศและบัญชีรายชื่อ ม.1 MEP >>

<< ดาวน์โหลดประกาศและบัญชีรายชื่อ ม.1 SMP >>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน