Menu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ไปแล้วนั้น
บัดนี้โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบประกาศนี้

<< ดาวน์โหลดประกาศและบัญชีรายชื่อ ม.4 SMTE >>

<< ดาวน์โหลดประกาศและบัญชีรายชื่อ ม.4 SMP >>




นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน