Menu

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ประจำปีการศึกษา 2562

            ตามที่โรงเรียนได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ประจำปีการศึกษา 2562 นั้น บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 28 คน โดยมีรายชื่อดังแนบท้ายประกาศฉบับนี้

<< ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน