Menu

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMP) ประจำปีการศึกษา 2562

               ตามที่โรงเรียนได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMP) ประจำปีการศึกษา 2562 นั้น บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 72 คน โดยมีรายชื่อดังแนบท้ายประกาศฉบับนี้

<< ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน