Menu

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (SMTE และ SMP) ประจำปีการศึกษา 2562

               ตามที่โรงเรียนได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (SMTE และ SMP) ประจำปีการศึกษา 2562 นั้น บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวนห้องละ 30 คน โดยมีรายชื่อดังแนบท้ายประกาศฉบับนี้

<< ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน