Menu

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ระดับม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบได้ผ่านคัดเลือก ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 115 คน ประเภทนักเรียนทั่วไป จำนวน 100 คน ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ จำนวน 12 คน เนื่องจากจำนวนของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการยังไม่ครบตามจำนวนที่เปิดรับ จึงใช้บัญชีรายชื่อจากบัญชีนักเรียนทั่วไปที่เหลือ จำนวน 49 คน ตามลำดับทดแทน รวมเป็นจำนวนนักเรียนที่สอบได้ทั้งสิ้น 276 คน ตามรายชื่อดังแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ขอให้นักเรียนที่สอบได้ทุกคนปฏิบัติ ดังนี้
         1. ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองมารายงานตัว ในวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
         2. ให้ผู้ปกครองน านักเรียนมามอบตัว ในวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.
ผู้ที่ไม่มารายงานและมอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

<< ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศ >>

<< ดาวน์โหลดไฟล์แนบ รายชื่อในเขต >>

<< ดาวน์โหลดไฟล์แนบ รายชื่อนอกเขต >>

<< ดาวน์โหลดไฟล์แนบ รายชื่อความสามารถพิเศษ >>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน