Menu

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประกาศการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผู้สอบผ่านไม่ครบตามแผนการเรียน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จึงประกาศรับสมัครเพิ่มเติม ในวันที่ 5 – 7 เมษายน 2562 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

<<ดาวน์โหลดไฟล์แนบ>>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน