Menu

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภท นักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562 และได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น
               บัดนี้โรงเรียนได้ประมวลผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 60 คน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ จ านวน 30 คน แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จ านวน 48 คน แผนการเรียนศิลป์ – ทั่วไป จ านวน 25 คน และแผนการเรียนภาษาอังกฤษจีน จ านวน 25 คน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
               ให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ตั้งแต่วันที่ 09.00 – 16.30 น. ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และมอบตัวพร้อมนำเอกสารสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจบการศึกษา ในวันที่ 8 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ถ้าไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

<<ดาวน์โหลดไฟล์แนบ>>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน