Menu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (เพิ่มเติม)

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (เพิ่มเติม) โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 5 –7 มีนาคม 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อจำนวนทั้งสิ้น 6 คน ดังบัญชีแนบท้าย

               ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ มาสอบในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 15.05 น. ห้อง 125 อาคาร 1 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นักเรียนที่ไม่มาสอบตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

<< ดาวน์หลดไฟล์แนบ >>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน