Menu

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (เพิ่มเติม)

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (เพิ่มเติม) โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 5 –7 มีนาคม 2562 และสอบคัดเลือกในวันที่ 8 เมษายน 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้โรงเรียนได้ด าเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อจ านวนทั้งสิ้น 6 คน ดังบัญชีแนบท้าย
               ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมผู้ปกครอง มามอบตัวในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นักเรียนที่ไม่มามอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

<< ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน