Menu

ประกาศรายชื่อและห้องเรียนนักเรียนชั้น ม. และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

<<ดาวน์โหลดรายชื่อ ม.1>>

<<ดาวน์โหลดรายชื่อ ม.4>>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน