Menu

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ไม่พบรูปภาพ
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน