Menu

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทย ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน   นายพรศักดิ์  จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของภาษาไทย ในฐานะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติ และสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาไทย จำนวน 4 รายการ ได้แก่ การประกวดการคัดลายมือ, การแต่งคำประพันธ์, การเขียนตามคำบอก, การวาดภาพระบายสีตัวละคร และมีการจัดนิทรรศการวันภาษาไทย การแสดงผลงานของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แสดงละครเพลงเรื่อง ขุนช้างขุนแผน กิจกรรมนี้มุ่งให้ผู้เรียน ลงมือปฏิบัติจริงโดยการแสดงละคร ทำให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทย

ไม่พบรูปภาพ
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน