Menu

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

          มีกิจกรรมร่วมสนุกต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การจัดนิทรรศการมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์) กิจกรรมตลาดเล็ก เด็กวิทย์ปล่อยของของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์) มีการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) การแข่งขันแก้วบิน การแข่งขันตอบปัญหาโดย (kahoot) การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแสดงของนักเรียน และการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ไม่พบรูปภาพ
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน