Menu

กิจกรรมผลิตภัณฑ์ครอบครัวสู่รั้วโรงเรียน

      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมผลิตภัณฑ์ครอบครัวสู่รั้วโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เกี่ยวกับการเป็นผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ผลิต ส่งผลให้นักเรียนรักในอาชีพที่สุจริต

ไม่พบรูปภาพ
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน