Menu

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยแบ่งการประชุมออกเป็น ๒ วัน ดังนี้
วันเสาร์ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันเสาร์ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
วันอาทิตย์ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

โดยมีนายพรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นประธานการประชุม นายธีรชัย สังข์ทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นายวิชาญ จตุราบัณฑิต นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นางสุทาพร ย้อยพระจันทร์ รักษาการแทนตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน นางจารุวรรณ ส่องศิริ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสุภาพร บุญนัดดา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจกรรมโรงเรียน นายบุญฑพ เลี่ยนจำรูญ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป และนายนิมิตร สุสิมานนท์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายพรศักดิ์ จินดาพล ได้กล่าวถึงการดำเนินงานในภาพรวมของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน การแจ้งระบบการเรียน และแนวทางการขยายเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งในการดูแลนักเรียน ตลอดไปจนถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้วางแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน พฤติกรรมของนักเรียน และคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งนี้นายพรศักดิ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ๑ ใน ๑๐ ของสายชั้นทั้งมัธยมตอนต้นและมัธยมตอนปลาย

การประชุมดังกล่าว ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี และพบครูที่ปรึกษาในการลงทะเบียนแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ

ไม่พบรูปภาพ
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน