Menu

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

8 มิถุนายน 2562 นายพรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน647 คน ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เพื่อปลูกฝังจริยธรรม การประพฤติในทางที่ชอบ มีคุณธรรมประจำตน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและสังคม โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก พระใบฏีกาปิยะ อัตถะยฺตโต เจ้าอาวาสวัดบางเสียด เป็นวิทยากรให้ความรู้ครั้งนี้ด้วย

ไม่พบรูปภาพ
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน