Menu

กิจกรรม “Valentine’s Day 2020”

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายพรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Valentine’s Day 2020” ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ไม่พบรูปภาพ
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน