Menu

ประกาศแก้ไขรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่มีศักยภาพตามที่สถานศึกษากําหนด เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่มีศักยภาพตามที่สถานศึกษากําหนดเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ไปแล้วนั้น ปรากฏมีผู้สมัครขาดคุณสมบัติ จํานวน 1 คน โรงเรียนจึงประกาศแก้ไขรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนเข้าสอบเพื่อแยกแผนการเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นักเรียนที่ไม่เข้าสอบถือว่าสละสิทธิ์ การเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

รายชื่อผู้ผ่านการค้ดเลือก
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน