Menu

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program(MEP) ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน