Menu

การสอบแก้ตัว (0,ร,มส) สำหรับ ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 ปีการศึกษา 2562

         เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น
         ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการแก้ 0 ,ร, มส. และ มผ. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ปีการศึกษา 2562 ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เรียบร้อย และเกิดประโยชน์แก่นักเรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยาขอแจ้งแนวปฏิบัติและขั้นตอนการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 และ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ดังนี้


ให้นักเรียนเลือกสแกน QR Code รายชื่อครูที่นักเรียนติด 0 , ร , มส ตามลิงค์ด้านล่าง

 
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน