Menu

การจัดการเรียนการสอนทางไกล จากผลกระทบการแพร่ระบาด Covid-19 ของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

คำชี้แจงสำหรับนักเรียน

  1. นักเรียนสแกน QR CODE เพื่อเข้ากลุ่มครูผู้สอนตามตารางเรียนที่ได้รับไป
  2. นักเรียนเข้าไปในกลุ่มแล้วให้นักเรียนรายงานตัวด้วย ชื่อ – สกุล….  ชั้น…  เลขที่…
  3. เมื่อเข้ากลุ่มครูผู้สอนแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงในการเรียนที่ครูผู้สอนได้กำหนดไว้

ช่วงก่อนเรียน

  • คุณครูจะให้นักเรียนแยกไปยัง google classroom เป็นรายห้อง ซึ่งคุณครูผู้สอนจะแจ้ง code ให้นักเรียนทราบเมื่อนักเรียนเข้าไปในไลน์กรุ๊ปแล้ว
  • เมื่อเข้าไปใน google classroom แล้วนักเรียนรายงานตัวด้วย ชื่อ – สกุล….  ชั้น…  เลขที่…
  • ถ้ามีใบความรู้/เอกสารประกอบการเรียนนักเรียนสามารถดาวน์โหลดไว้ประกอบการเรียนรู้หรือศึกษาล่วงหน้าก่อนถึงเวลาเรียนได้

ช่วงเรียน

  • นักเรียนเข้าเรียนตามตาราง ในวัน เวลา ที่ได้กำหนดในตารางเรียนซึ่งยึดตามตารางการออกอากาศของ DLTV และสามารถรับชมผ่านช่องทางการรับชมในข้อ 3
  • เนื่องจากเป็นการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ นักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบ และทำกิจกรรมต่างๆตามการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับชม

ช่วงหลังเรียน

  • เมื่อเรียนจบแล้วให้นักเรียนเข้าไปทำแบบฝึกหัด หรือภาระงานตามที่ครูผู้สอนกำหนดใน google classroom เพื่อเป็นการเช็คชื่อเข้าเรียนและตรวจสอบความเข้าใจ
  • หลังจากการเรียนออนไลน์แล้ว คุณครูผู้สอนจะมีการนัดหมายเพื่อพบปะ พูดคุย ผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งผู้สอนจะกำหนดเอง ขอให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามข้อตกลงในการเรียนอย่างเคร่งครัด และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน