Menu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป และนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา) ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 ไปแล้วนั้น โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 150 คน นักเรียนทั่วไป จำนวน 204 คน และนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา จำนวน 17 คน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
               ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ มาสอบในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.30 น. โดยให้มาพร้อมกัน ณ อาคารเรียน 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เวลา 08.30 น. และให้นำหลักฐานต่อไปนี้มาด้วย

  1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ฉบับถ่ายเอกสาร)
  2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET)
  3. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

               เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษทุกประเภทให้เข้าสอบภาคปฏิบัติในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารเรียน 4 นักเรียนที่ไม่มาสอบตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

<<ดาวน์โหลดประกาศและรายชื่อ>>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน