Menu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 โดยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียน (โควตา) และนักเรียนทั่วไปซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563ไปแล้วนั้น โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อจำนวนทั้งสิ้น 204 คน ดังบัญชีแนบท้าย
               ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ มาสอบในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.35 น. โดยให้มาพร้อมกัน ณ อาคารเรียน 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เวลา 08.30 น. และนำหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ มาด้วย

  1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ฉบับถ่ายเอกสาร)
  2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET)
  3. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

นักเรียนที่ไม่มาสอบตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

<<ดาวน์โหลดไฟล์แนบและรายชื่อ>>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน