Menu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป แล้วนั้น พบว่ามีรายชื่อนักเรียนขาดไป เพื่อให้การดําเนินการรับสมัครเป็นไปโดยความถูกต้องสมบูรณ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อเพิ่มเติม ดังนี้

<< ดาวน์โหลดประกาศ ม.1 >>

<< ดาวน์โหลดประกาศ ม.4 >>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน