Menu

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (นักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา)

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา และได้จัดทดสอบความสามารถพิเศษ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นั้น โรงเรียนได้ดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วมีผู้ผ่านการคัดเลือกจํานวน 13 คน ตามรายชื่อดังแนบท้ายประกาศฉบับนี้
               โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องเข้าสอบเพื่อจัดห้องเรียน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ผู้ที่ไม่เข้าสอบหรือไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

<< ดาวน์โหลดประกาศ >>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน