Menu

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563

               ตามประกาศโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563  (ฉบับแก้ไข) ซึ่งกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมานั้น

               บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลืกได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563  ประเภทห้องเรียนทั่วไป ได้แก่  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน  112  คน  ประเภทนักเรียนทั่วไป  จำนวน  155 คน  และประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ   จำนวน  13 คน    รวมจำนวนนักเรียนที่สอบได้ทั้งสิ้น  280 คน  ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้ที่ผ่าน  การสอบคัดเลือกทุกคนปฏิบัติดังนี้

               ผู้ปกครองมารายงานตัวและมอบตัวให้กับนักเรียน ในวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา (อาคาร 4) โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  เวลา 08.30 – 12.00 น. เอกสารที่ต้องนำมาในวันมอบตัว ดังนี้

  1. ทะเบียนประวัตินักเรียน (เอกสารแนบท้ายประกาศ)
  2. สำเนาสูติบัตร
  3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
  4. สำเนาทะเบียนบิดา
  5. สำเนาทะเบียนมารดา
  6. สำเนาทะเบียนผู้ปกครอง (กรณีที่นักเรียนไม่อยู่กับบิดามารดา)
  7. สำเนาแสดงระเบียนผลการเรียน ( ปพ.1)

อย่างละ 1 ฉบับ

               ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

<<ดาวน์โหลดประกาศแนบ>>

<<ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับรายงานตัว>>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน