Menu

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563

               ตามประกาศโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563  (ฉบับแก้ไข) ซึ่งกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมานั้น

               บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563  ประเภทห้องเรียนทั่วไป ได้แก่  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 70 คน  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์  จำนวน 30 คน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จำนวน 35 คน แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป จำนวน 66 คน และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  จำนวน 30 คน รวมจำนวนนักเรียนที่สอบได้ทั้งสิ้น 231  คน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคนปฏิบัติดังนี้

               ผู้ปกครองมารายงานตัวและมอบตัวให้กับนักเรียน ในวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา (อาคาร 4) โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  เวลา 08.30 – 12.00 น. เอกสารที่ต้องนำมาในวันมอบตัว ดังนี้

  1. ทะเบียนประวัตินักเรียน (เอกสารแนบท้ายประกาศ)
  2. สำเนาสูติบัตร 
  3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
  4. สำเนาทะเบียนบิดา
  5. สำเนาทะเบียนมารดา
  6. สำเนาทะเบียนผู้ปกครอง (กรณีที่นักเรียนไม่อยู่กับบิดามารดา)
  7. สำเนาแสดงระเบียนผลการเรียน ( ปพ.1)

อย่างละ 1 ฉบับ

               ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

<<ดาวน์โหลดประกาศแนบ>>

<<ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับรายงานตัว>>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน