Menu

ประกาศรายชื่อและห้องเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 สำหรับมอบตัวนักเรียน ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

               ประกาศรายชื่อและห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับมอบตัวนักเรียน ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

<<ดาวน์โหลดรายชื่อ>>

               ผู้ปกครองมารายงานตัวและมอบตัวให้กับนักเรียน ในวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา (อาคาร 4) โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  เวลา 08.30 – 12.00 น. เอกสารที่ต้องนำมาในวันมอบตัว ดังนี้

 1. ทะเบียนประวัตินักเรียน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด หรือรับที่ ร.ร. ในวันรายงานตัว)
 2. สำเนาสูติบัตร
 3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
 4. สำเนาทะเบียนบิดา
 5. สำเนาทะเบียนมารดา
 6. สำเนาทะเบียนผู้ปกครอง (กรณีที่นักเรียนไม่อยู่กับบิดามารดา)
 7. สำเนาแสดงระเบียนผลการเรียน ( ปพ.1)
 8. เงินระดมทรัพยากร 2,570 บาท

อย่างละ 1 ฉบับ

               ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน


สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

<<ดาวน์โหลดรายชื่อ>>

               ผู้ปกครองมารายงานตัวและมอบตัวให้กับนักเรียน ในวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา (อาคาร 4) โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  เวลา 08.30 – 12.00 น. เอกสารที่ต้องนำมาในวันมอบตัว ดังนี้

 1. ทะเบียนประวัตินักเรียน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด หรือรับที่ ร.ร. ในวันรายงานตัว)
 2. สำเนาสูติบัตร
 3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
 4. สำเนาทะเบียนบิดา
 5. สำเนาทะเบียนมารดา
 6. สำเนาทะเบียนผู้ปกครอง (กรณีที่นักเรียนไม่อยู่กับบิดามารดา)
 7. สำเนาแสดงระเบียนผลการเรียน ( ปพ.1)
 8. เงินระดมทรัพยากร 2,570 บาท

อย่างละ 1 ฉบับ

               ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน