Menu

การสนับสนุนทางด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วยวันที่ 31 พฤษภาคม ทางโรงเรียนกำหนดจัดงาน “วันดีบุก” และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงยกเว้นการจัดงาน “วันดีบุก” ประจำปี ๒๕๖๓ แต่ยังคงมีนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ และยังมีผู้ประสงค์สนับสนุนทางด้านทุนการศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงกำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓  ขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๔  กันยายน  ๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมอาคาร ๘๐ ปี

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะมอบทุนการศึกษา กรุณาแจ้งความประสงค์ ภายในวันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามแบบตอบรับการบริจาคเงินทุนการศึกษา หรือติดต่อประสานงานได้ที่ คุณครูจารุวรรณ ส่องศิริ  โทร ๐๘๙ – ๑๒๖ – ๖๐๙๙ , คุณครูชุติมา  คำแก้ว โทร  ๐๘๖ – ๖๘๓ – ๗๑๐๑  และขอความกรุณาชำระเงินทุนการศึกษาภายในวันพุธที่  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๓  เพื่อจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินทุนให้กับนักเรียนได้รวดเร็วขึ้น  โดยสามารถชำระได้ที่ฝ่ายการเงินโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนในวันและเวลาราชการ  หรือโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา  ชื่อบัญชี “บริจาคสร้างอาคาร ๘๐ ปีดีบุก” หมายเลขบัญชี ๘๐๙-๐-๐๓๒๓๐-๓  (กรุณา  เก็บหลักฐานการโอนเงินเพื่อออกใบเสร็จรับเงินในวันงานหรือส่งมาที่ Line คิวอาร์โค้ด ตามแบบตอบรับการบริจาคเงินทุนการศึกษาฯ)

<<ดาวน์โหลดแบบตอบรับการบริจาคเงินทุนการศึกษา>>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน