Menu

รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (PDF) , (EXCEL)
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (PDF) , (EXCEL) 
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (PDF) , (EXCEL)
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (PDF) , (EXCEL)
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (PDF) , (EXCEL)
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (PDF) , (EXCEL)

* ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2563
** ไฟล์ Excel ให้รอฉบับสมบูรณ์


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน