Menu

ผลงานทางวิชาการ สื่อ และนวัตกรรม

สื่อ และนวัตกรรม

 

ผลงานทางวิชาการ

 

 

 

* ครูท่านใดต้องการเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการ สามารถติดต่อกลุ่มงานคอมพิวเตอร์


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน