Menu

ผลงานทางวิชาการ สื่อ และนวัตกรรม

สื่อ และนวัตกรรม

ผลงานทางวิชาการ

* ครูท่านใดต้องการเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการ สามารถติดต่อกลุ่มงานคอมพิวเตอร์


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน