Menu

ผู้บริหาร

ชื่อ : นายพรศักดิ์  จินดาพล
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
ชื่อ : นางสาวพัชรินทร์ สุขทิพย์
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการ

 


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน