Menu

ผู้บริหาร

ชื่อ : นายพรศักดิ์  จินดาพล
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

 


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน