Menu

กลุ่มธุรการ

 

ชื่อ : นางนวลน้อย  ชูสงค์
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การบัญชี
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงิน
วิทยฐานะ : –
อันดับ : ปฏิบัติการ
ชื่อ : นายไพฑูรย์  ศรีวิชา
วุฒิการศึกษา : ร.บ.รัฐศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
วิทยฐานะ : –
อันดับ : ปฏิบัติงาน
ชื่อ : นางสาวศศิธร  มธุรส
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การบริหารการจัดการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นายอดิศักดิ์  ธรรมจิตต์
วุฒิการศึกษา : ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องอินเตอร์เน็ต
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นางสาวจารุลักษณ์  ตรีศรี
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การบัญชี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นางสาวนพภัสสร  รัฐการ
วุฒิการศึกษา : ร.บ.รัฐศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นางสาวจิราวรรณ ว่องปลูกศิลป์
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การบริหารการจัดการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นางชนิภา  วิศาล
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.วิทยาการจัดการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นางสาวกิ่งกาญจน์  ทับทิมไทย
วุฒิการศึกษา : ธรร. ธุรกิจการโรงแรม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นางสาวเสาวลักษณ์  บุญภูพันธ์ตันติ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –

 


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน