Menu

กลุ่มธุรการ

ชื่อ : นางนวลน้อย  ชูสงค์
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การบัญชี
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงิน
วิทยฐานะ : –
อันดับ : ปฏิบัติการ
ชื่อ : นายไพฑูรย์  ศรีวิชา
วุฒิการศึกษา : ร.บ.รัฐศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
วิทยฐานะ : –
อันดับ : ปฏิบัติงาน
ชื่อ : นางสาวนิธิรัต  จุลแก้ว
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นางสาวศศิธร  มธุรส
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การบริหารการจัดการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นางสาวจิราวรรณ ว่องปลูกศิลป์
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การบริหารการจัดการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นางสาวนพภัสสร  รัฐการ
วุฒิการศึกษา : ร.บ.รัฐศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นางสาวธัญเรศ  วรศานต์
วุฒิการศึกษา : วทบ.ชีววิทยา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นางสาวจารุลักษณ์  ตรีศรี
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การบัญชี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นางสาวณัฐชลียา  ยิ่งคง
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน