Menu

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ชื่อ : นายไกรวิชญ์  อ่อนแก้ว
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นางสาวดาววิภา  ทองศรี
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.คณิตศาสตร์ (วัดผลศึกษา)
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นางกนกวรรณ  ณ นคร
วุฒิการศึกษา : วท.บ.คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นายพิพัฒน์  ไชยชนะ
วุฒิการศึกษา : วท.บ.คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นางเสาวลีย์ จันทร์ทอง
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นางประภาพร  อุดมผลชัยเจริญ 001
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นายศุภชัย วุ่นดี
วุฒิการศึกษา : ค.บ.คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : คศ.1
ชื่อ : นางสาวผกาวรรณ จันทร์สร้าง
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : คศ.1
ชื่อ : นางสาวจุรีรัตน์  ลิ่มศิริ
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : คศ.1
ชื่อ : นางสาวพรพิมล  เจริญการ 001
วุฒิการศึกษา : วท.บ.คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : คศ.1
ชื่อ : นางสาวชนิตา  รัตนบุษยาพร 001
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : คศ.1
ชื่อ : นางสาวนุชนาถ  น้ำแก้ว
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นายเทวินทร์  ถนอมสิน
วุฒิการศึกษา : วท.บ.คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นางสาวกฤษณา ณ นคร
วุฒิการศึกษา : วท.บ.คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นางสาวพิมพ์ประภา  ผลากิจ
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นางสาวรัชนีกร  ผอมจีน
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นางสาวอินทิรา  บุญนิสสัย
วุฒิการศึกษา : ค.บ.คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน