Menu

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

ชื่อ : นางชมทิศา  ขันภักดี
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นายบุญฑพ  เลี่ยนจำรูญ
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นางสุทาพร  ย้อยพระจันทร์
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นางจุไรรัตน์  สวัสดิ์วงศ์
วุฒิการศึกษา : วท.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นางสุมณฑา  เกิดทรัพย์
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.ฟิสิกส์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นางณิภาภรณ์  ไชยชนะ 001
วุฒิการศึกษา : วท.บ.เคมี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นางสุนิษา  จินดาพล
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นางสาวรัชฎาพร  สุวรรณสาม
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นายนิมิตร สุสิมานนท์
วุฒิการศึกษา : ค.บ.ชีววิทยา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นางสาวพิมพ์จันทร์  สุวรรณดี  
วุฒิการศึกษา : วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นางสาวอรชา  ชูเชื้อ
วุฒิการศึกษา : ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นายนพรัตน์  ย้อยพระจันทร์ 001
วุฒิการศึกษา : วท.บ. ฟิสิกส์-อิเลคทรอนิค
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นางสาวธนิษฐา  ยงยุุทธ์ 001
วุฒิการศึกษา : วท.บ. เคมี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : คศ.1
ชื่อ : นายชาคริตร์  เพิ่มพูล
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : คศ.1
ชื่อ : นางสาวศศิธร  มีชนะ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : คศ.1
ชื่อ : นายรชต ปานบุญ  
วุฒิการศึกษา : วท.บ.การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : คศ.1
ชื่อ : นางสาวศรัณย์รัชต์  สุขผ่องใส  
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นางนุจรินทร์  อุดมไร่  
วุฒิการศึกษา : ค.บ.ฟิสิกส์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นางสาวอุบลวรรณ  คงสม
วุฒิการศึกษา : วท.บ.เคมี
ตำแหน่ง : Lab boy
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน