Menu

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

ชื่อ : นายสมชาย  เจริญฤทธิ์
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นายเพลิน  โอรักษ์
วุฒิการศึกษา : พธ.บ.สังคมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นางสาวชนิกานต์  สวัสดิวงค์
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การเงิน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นางจารุวรรณ  ส่องศิริ
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การเงินการธนาคาร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นางสาวอุไรรัตน์  มากนุ้ย
วุฒิการศึกษา : ค.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นางสาววาสนา  สวัสดิ์วงศ์
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : คศ.1
ชื่อ : นายวรานนท์  ภาระพฤติ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.สังคมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นางสาวสุดาทิพย์  ยกย่อง
วุฒิการศึกษา : ร.ม.รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : คศ.1
ชื่อ : นางสาวศิริวรรณ  ยนประสิทธิ์
วุฒิการศึกษา : บธ.บ. บริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : คศ.1
ชื่อ : นางสาววีณา  คำคุ้ม 001
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : คศ.1
ชื่อ : นางจิราภา  ศรันย์บัณฑิต
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : คศ.1
ชื่อ : นายวันชัย  ผสารพจน์
วุฒิการศึกษา : ค.บ.สังคมศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นายศุภสวัสดิ์  กาญวิจิต
วุฒิการศึกษา : ค.บ.สังคมศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นางสาวจรรยพร  พลายชนะ
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม.นโยบายและการวางแผนสังคม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นางสาวอรอนงค์  ทองเจิม
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน