Menu

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ : นายบรรเจิด  นิจอภัย
วุฒิการศึกษา : คบ.พลศึกษา
ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นายจรุง  บำรุงเขตต์
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.พลศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : คศ.1
 
ชื่อ : นายสมชาย  สุทธจิตร์
: ค.บ.พลศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : คศ.1
 
ชื่อ : นายประสิทธิ์  สะไน
วุฒิการศึกษา : วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : คศ.1
 
ชื่อ : นายเอกพงษ์  สงวนทรัพย์
วุฒิการศึกษา : คบ.พลศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นายศรายุทธ  มิตรวงค์
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. พลศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นางสาวนิรัตน์ เพชรแก้ว
วุฒิการศึกษา : วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นายวโรภาส  แป้นสุวรรณ 001
วุฒิการศึกษา : ค.บ. พลศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน