Menu

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ชื่อ : นายสุพัฒน์  เจริญฤทธิ์
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นางสาวปาณิสรา  มงคลบุตร
วุฒิการศึกษา : ค.บ. ศิลปศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นางสาวประภัสสร  โอจันทร์
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อันดับ : คศ.2
ชื่อ : นายเจนสกนธ์  ศรัณย์บัณฑิต
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : คศ.1
ชื่อ : นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว 001
วุฒิการศึกษา : ค.บ. ดนตรี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : คศ.1
ชื่อ : นางสาวธารทิพย์  ภาระพฤติ 1082330174-20160622-154254
วุฒิการศึกษา : ศป.บ.ทัศนศิลป์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อันดับ : คศ.2


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน