Menu

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ : นางสาวชุติมา  คำแก้ว
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.จิตวิทยาการแนะแนว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
อันดับ : คศ.2
ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.หญิง อัจฉราพร  พลนิกร
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. การจัดการสารสนเทศ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : คศ.1
ชื่อ : นางสาวน้ำทิพย์  แก้วประโชติ 001
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : ครูผู้ช่วย
ชื่อ : นางสาวภคมน  เข็มสุข
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.จิตวิทยา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : ครูผู้ช่วย
ชื่อ : นายอดิศักดิ์  ธรรมจิตต์
วุฒิการศึกษา : ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องอินเตอร์เน็ต
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –
ชื่อ : นางสาวเสาวลักษณ์  บุญภูพันธ์ตันติ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน