Menu

จดหมายข่าวโรงเรียน

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ได้คะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์

จดหมายข่าวโรงเรียน (ฉบับเก่า)>>>


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน