Menu

จดหมายข่าวโรงเรียน

กิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

จดหมายข่าวโรงเรียน (ฉบับเก่า)>>>


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน