Menu

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

1
นายธีระชัย  สังข์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2
พ.ต.ท.สวัสดิ์  สุทธิมงคล ผู้แทนปกครอง กรรมการ
3
นางสุคนธ์  เทพณรงค์ ผู้แทนครู กรรมการ
4
นายพงศา  ศรีสุทธิสอาด ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5
นายเสริมพงษ์  สฤษดิสุข ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6
นายอโนทัย  งานดี ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7
พระชูสิทธิ์  บุญรักษ์ ผู้แทนพระภิกษุ กรรมการ
8
นายไกรยุทธ  จันทรส ผู้แทนศาสนาอิสลาม กรรมการ
9
นายวินัย  บุญศรีโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10
นายสุทัศน์  วีริยานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11
นายวิชาญ  จตุราบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12
นางสาวโศภิษฐ์  อภิชาโต ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13
นายอภิเดช  หิโตปกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14
นายมานะ  ฉั่วสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15
นายกำจร  อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน